Turvallinen tulevaisuus tehdään nyt – vaalit selkokielellä

Kuntavaalit ovat pian. Kuntavaaleissa kuntalaiset valitsevat edustajat päättämään oman kotikunnan asioista.

Vasemmiston tavoitteita vaaleissa ovat:
•    tasa-arvoinen ja hyvä koulutus
•    hyvät palvelut kaikille ihmisille
•    hyvä työelämä
•    kohtuuhintainen asuminen
•    hyvä asuinympäristö.

Kuntavaalit 2017
Vaalipäivä 9.4.
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.–4.4.
ja ulkomailla 29.3. – 1.4.

Vasemmisto lyhyesti

Jäseniä noin 11 000
Kansanedustajia 12
Puheenjohtaja Li Andersson
Kannatus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 7,1 %
Naisjärjestö Vasemmistonaiset
Nuorisojärjestö Vasemmistonuoret

Puolueen virallinen nimi on Vasemmistoliitto rp.
Käytössä myös lyhyempi versio Vasemmisto.

Vasemmiston tavoitteet kuntavaaleissa

Kaikilla täytyy olla mahdollisuus saada koulutusta, tehdä työtä
sekä saada palveluita, joita tarvitsee.

Todellinen tasa-arvo on sitä, että eri ryhmiä voidaan tukea eri tavoin,
jotta tasa-arvo toteutuu.
Vanhusten ja vammaisten pitää saada palveluja ja tukea,
joita terveet ja vammattomat eivät tarvitse.

Maahanmuuttajilla täytyy olla oikeus päästä kielikoulutukseen,
joka takaa riittävän kielitaidon.
Heillä täytyy olla oikeus saada tulkkausapua ja tietoa yleisistä palveluista
ja heitä koskevista asioista eri kielillä.

1. HYVÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAIKILLE

Sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut ovat muuttumassa.
Nyt ne ovat kunnan vastuulla,
jatkossa niistä huolehtii maakunta.
Vasemmistoliitolle on tärkeää,
että hyvät, julkiset palvelut
taataan jokaiselle Suomessa asuvalle.

Vasemmiston edustajat lupautuvat
tukemaan seuraavia tavoitteita:

Jonot terveydenhoidossa lyhenevät.
Hoitoon täytyy päästä nopeasti
ja silloin, kun hoitoa tarvitsee.

Terveyskeskusmaksut poistetaan.
Hyvät ja maksuttomat terveyspalvelut
kuuluvat kaikille.

Vanhusten hoidossa on tarpeeksi hoitajia.
Vanhusten hoidossa ei saa vähentää
hoitajien määrää. Siten turvataan
turvallinen ja arvokas vanhuus.

Hyvinvointi jakautuu tasaisemmin.
Kaikille ihmisille täytyy turvata
mahdollisuus selvitä elämässä.

Lastensuojeluun ja perheiden
tukemiseen varataan riittävästi rahaa.
Perheiden ongelmien estäminen
ennakolta tulee halvemmaksi
kuin niiden korjaaminen jälkikäteen.
Perheille täytyy olla tarjolla apua,
jota ne tarvitsevat.

Ihmisiä kuunnellaan, kun päätetään
heitä koskevista asioista.
Vammaisten ja muiden erityisryhmien
pitää saada päättää oma asuinpaikkansa.
Elämänmittaisia palveluita,
kuten asumista, ei pidä kilpailuttaa.
Palvelut pitää järjestää
suunnitellen jokaiselle ihmiselle oma palvelujen laatu ja määrä.

Palveluita ei siirretä yrityksille.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
ei saa antaa yritysten vastuulle.
Yksityiset yritykset ja järjestöt
voivat kuitenkin täydentää palveluita.

Maakunnan asioista päättävät
kansan valitsemat luottamushenkilöt.

2. MAAILMAN PARHAAT KOULUT
JA VARHAISKASVATUS KAIKILLE

Voimme olla ylpeitä siitä,
että Suomessa on kaikille
yhteinen ja hyvä koulutus.
Vasemmisto haluaa,
että jokaisella on mahdollisuus
edetä elämässään
eteenpäin koulutuksen avulla.

Vasemmistoliiton edustajat lupautuvat
tukemaan seuraavia tavoitteita:

Kaikilla lapsilla on oikeus
hyvään varhaiskasvatukseen.
Suomessa pitää järjestää kaikille 3–5-vuotiaille
maksuton varhaiskasvatus.

Peruskoulu pysyy tasa-arvoisena.
Kaikilla lapsilla tulee olla
samat mahdollisuudet saada
hyvää opetusta riippumatta siitä,
missä asuu ja mikä on perheen tilanne.
Lisää tukea täytyy antaa kouluille,
jotka sitä tarvitsevat.

Ryhmät eivät ole liian isoja.
Pienet ryhmät takaavat,
että kouluissa on työrauha.

Jokaisella on jatkokoulutuspaikka.
Kaikille peruskoulunsa päättäville
nuorille täytyy olla opiskelupaikka
peruskoulun jälkeen.

Tietotekniikan käytössä otetaan
huomioon oppilaan lähtökohdat.
Tietokoneiden ja muiden välineiden
täytyy palvella opetusta.
Koulun täytyy huolehtia siitä,
että kaikilla oppilailla on laitteet,
joita opetuksessa tarvitaan.

Koulu tukee oppilaita riittävästi.
Kouluissa täytyy olla tarpeeksi
kouluterveydenhuollon henkilöitä
ja muita oppilasta tukevia ammattilaisia.
Erityisopetusta pitää olla tarjolla
kaikilla koulutusasteilla.

Opettajien jaksamisesta ja
työhyvinvoinnista pidetään huolta.

3. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA HYVÄ YMPÄRISTÖ

Kuntien vastuulla ovat alueen
asuntojen rakentaminen, liikennejärjestelyt,
puistot sekä vesi- ja viemäriverkot.
Kuntien toiminnalla on merkitystä
sille, kuinka kallista asuminen on.

Vasemmistoliiton edustajat lupautuvat
tukemaan seuraavia tavoitteita:

Asumisen hinta saadaan kuriin.
Asumisen hinta pidetään alhaisena,
kun asuntoja rakennetaan tarpeeksi.
Kunnan täytyy rakentaa myös
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Rakentaminen on laadukasta.
Homekoulut ja muut sisäilman ongelmista
kärsivät rakennukset täytyy korjata.
Kuntien tulee suosia rakentamisessa
kotimaista puurakentamista.

Asuinalueet eivät eriydy.
Kunnan täytyy huolehtia siitä,
että samalla asuinalueella
asuu monenlaisia ihmisiä.
Vuokra-asuntoja täytyy rakentaa
eri puolille kuntaa.

Asuinalueella on taidetta ja vihreyttä.
Kuntien omissa rakennuksissa ja
asuinalueilla täytyy olla julkista taidetta.
Puistoista täytyy pitää huolta.

Kunnat toimivat ympäristöystävällisesti.
Kunnat käyttävät nykyistä enemmän
uusiutuvaa energiaa.
Kunnan toiminnan täytyy tukea
haitallisten päästöjen vähentämistä.

Joukkoliikenne saadaan kuntoon.
Ihmisten täytyy voida pärjätä
ilman omaa autoa kaupungissa
ja myös maaseudulla.

Kävelyä ja pyöräilyä tuetaan.
Katujen ja teiden rakentamisessa
täytyy tukea turvallista ja sujuvaa
kulkemista myös pyörillä ja jalkaisin.

4. PAREMPI TYÖLLISYYS JA HYVÄT TYÖEHDOT

Kunta vaikuttaa alueensa
työllisyyteen monella tavalla.
Kunnissa on paljon työntekijöitä.
Kunnilla on myös vastuu siitä että
pitkän aikaa työttömänä olleet saavat töitä.

Vasemmistoliiton edustajat lupautuvat
tukemaan seuraavia tavoitteita:

Suunnittelu tukee kunnan elinvoimaa.
Kunnan tulee suunnitella alueen
kaavoitus, rakentaminen ja liikenne
siten, että siitä on hyötyä myös yrityksille.

Yritysneuvonta auttaa pieniä yrityksiä.
Kuntien täytyy järjestää neuvontaa
erityisesti aloitteleville ja pienille yrityksille.

Hankinnat tukevat paikallisia yrittäjiä.
Kuntien hankinnat pitää suunnitella siten,
että paikalliset ja pienet yrittäjät
voivat osallistua tarjouskilpailuihin.

Pitkäaikaistyöttömät saavat tukea.
Pitkän aikaa työttömänä olleille
täytyy tarjota terveyspalveluja,
kuntoutusta ja koulutusta sekä
auttaa heitä saamaan töitä.

Kunta on hyvä työnantaja.
Kunnan täytyy palkata riittävästi
työntekijöitä ja ottaa huomioon
kaikki väestöryhmät, kun se palkkaa
uusia työntekijöitä.
Kunta auttaa työntekijöidensä työssä jaksamista.

Top